Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Legermuseum)

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire (MRA) - Cinquantenaire

 
 

 

 
 

 

 
 

WHI : het reële gevaar van de opstelling van dit strategisch plan / WHI : ​le danger réel du plan stratégique

(Tervueren-Montgomery - 05/7/2021)

 
 

 

 
 

 

Ter attentie van de Minister van Defensie

Kopie aan de leden van het Defensiecomité en aan de pers
 

Geachte Minister,

Geachte heer/mevrouw,

Het Comité Tervueren-Montgomery is de initiatiefnemer van de petitie met bijna 36.000 handtekeningen « HOLD-UP op het Legermuseum/ -sur le musée de l’Armée/ -on the Museum of the Armed Forces ».

We vestigen uw aandacht op het dossier van het strategisch plan van het "War Heritage Institute”.

Wij danken u bij voorbaat voor de inspanningen die u zich zult getroosten om de mensen bewust te maken van het reële gevaar van de opstelling van dit strategisch plan, dat is opgesteld door personen die daartoe geen enkele legitimiteit bezitten*, met uitzondering van de directeur, voor zover deze in het directiecomité een besluit in stemming heeft gebracht welke de instelling fundamenteel bindt.

Niet alleen vervangt dit strategisch plan het streven van de WHI naar centralisatie door decentralisatie, door de middelen te spreiden in plaats van ze te concentreren op de hoofdsite in Brussel (dixit de WHI-wet van 2017) in tijden van crisis, maar bovendien kan het idee om het directiecomité te vervangen door een groep "plateau"-directeuren niet door de beugel omdat dit een 4 tegen 1 (Bxl)-mechanisme zou creëren.

Gelooft u mij, als het Comité Tervueren-Montgomery mobiliseert, dan is dat in functie van verschillende gelijkaardige bewegingen die vandaag in verschillende federale wetenschappelijke instellingen plaatsvinden (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, enz.). Wat het Koninklijk Legermuseum betreft, dit is wat we hebben :
 
le Musée de l'armée bientôt "siphonné" ?  (LeVif - 16/6/2021)

Plan stratégique du WHI: derrière les chiffres (LeVif - 23/6/2021)


U moet ook weten dat de belangrijkste aanstichter van dit strategisch plan een adjunct-directeur is, a.i. ...., die daar geen recht op heeft. Zijn Curriculum Vitae bevestigt dit en is welbekend in West-Vlaanderen. Hijzelf heeft zojuist de sollicitatiecriteria voor de functie van adjunct-directeur met mandaat geschreven, die door SELOR gepubliceerd zijn, en waarop hij uiteraard wil reageren. Vermakelijk - wij kennen geen andere historicus of kunsthistoricus dan hij die aan deze criteria zou kunnen voldoen (een positie die is voorbehouden aan een Nederlandstalige--- https://www.selor.be/fr/emplois/job/AFG21720/Directeur-g-n-ral-adjoint)

Alleen al zijn CV bij Defensie, dat van begin tot eind in strijd is met de wet, verdient het om de keuzes die in dit strategisch plan zijn gemaakt, ZEER ernstig in twijfel te trekken.

Wij blijven tot uw beschikking voor alle aanvullende informatie en zenden u hierbij reeds enkele elementen die U in staat stellen de feiten betreffende de jeugd van de heer Bostyn te bevestigen.

Op deze basis rijzen verschillende vragen, waarvan de toekomst van het Jubelpark en de (niet-)verspreiding van de collecties afhangen:

1-       Is het waar dat een rapport over de strategische visie van het Instituut voor het oorlogserfgoed is geschreven door niet-leden van de raad van bestuur van deze instelling, ondertekend door de directeur, hoewel het niet ter stemming aan de raad van bestuur is voorgelegd ?

2-       Als u van mening bent dat deze stuurgroep niet bevoegd is, wetende dat deze in lopende zaken was omdat het stilzwijgend werd verlengd, hoe kon dan een dergelijk verslag, dat zo essentieel is voor de toekomst van deze instelling, worden opgesteld zonder het bestuursorgaan dat is opgericht bij de wet tot oprichting van het War Heritage Institute (de Raad van Bestuur is er alleen om een beslissing van de stuurgroep goed te keuren of af te keuren) ?

3-       Is het waar dat in dit verslag voor de komende jaren voornamelijk financiële en personele middelen worden toegekend aan 4 "platforms" (locaties) buiten de hoofdlocatie (term uit de WHI-wet), het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis ?

4-       Is het waar dat de adjunct-directeur ad interim van deze instelling sinds de oprichting van de Pôle Historique de la Défense door professor Luc De Vos, van de K.U.L., als "klusjesman" wordt betaald op basis van een "reinigings"-budget van de S.H.A.P.E.? En dat hij, volgens het verslag van het Rekenhof, zijn functie als adjunct-directeur van het War Heritage Institute de afgelopen vier jaar niet heeft kunnen vervullen? In hoeverre maakt de keuze van deze persoon als redacteur van het verslag het niet ongeldig ?

5-       Hoe kan men op deze basis hopen de hoofdsite, de belangrijkste bron van "eigen" inkomsten van de WHI, te hervormen, wetende dat het beheerscomité zou worden omgevormd tot een cenakel bestaande uit 4 directeuren van externe sites, met slechts één directeur verantwoordelijk voor de hoofdsite, die 90% van de collecties omvat ?

Wij verontschuldigen ons bij voorbaat, Mevrouw de Minister, voor het extra werk om deze vragen precies te beantwoorden. Wij zijn evenwel van mening dat dit initiatief tot behoud van het erfgoed in het kader van een gezond beheer van de overheidsfinanciën een grondig onderzoek verdient.

Ik dank u bij voorbaat voor uw inspanningen om de mensen bewust te maken van het reële gevaar van de opstelling van dit strategisch plan.

Gelieve, Mevrouw de Minister, de verzekering van onze bijzondere hoogachting te aanvaarden

 

* De heer Michel Jaupart, een op het laatste moment benoemde directeur, die sinds zijn benoeming in alle talen zwijgt en weigert met zijn afdelingsdirecteuren te communiceren over het strategische plan dat zij geacht worden te hebben ontwikkeld.

De heer Franky Bostyn, adjunct-directeur ad interim, die na een "memorabele" passage bij het gemeentemuseum van Zonnebeke, waar hij een schuld van 800.000 euro achterliet, in extremis gered werd door professor Luc Devos, die hem via een reinigingsbudget van de S.H.A.P.E. een contract vond in de nieuwe Historische Verdedigingspool (3 personen, met de secretaris), en die sinds 2017 in deze functie van adjunct-directeur zit die hij niet kan bekleden (verslag van het Rekenhof van 2019). Hij probeert zichzelf tot A2 benoemd te krijgen, schrijft zelf het functieprofiel en wordt, omdat hij weet dat hij zwak is op dit gebied, vrijgesteld van de psychologische tests die verplicht aan SELOR-kandidaten voor de functie worden opgelegd, onder het voorwendsel dat hij die functie al enige tijd bekleedt (terwijl hij dat dus niet zou kunnen).

Generaal Philippe Robyns de Schneidauer, Breveté d'Administration, destijds overgekomen uit het kabinet van minister Van de Putte (NV-A), belast met ¼ van de tijd voor het beheer van de begrotingen, en die onwettig aanwezig is op de vergaderingen van het Directiecomité, en op die van de Personeelsraad.

Een voorzitter van de raad van bestuur, Koen Paelinckx, NV-parlementslid voor Ekeren, die zich bemoeit met de scheiding van de taken tussen het directiecomité en de raad van bestuur, net zoals een lid van het kabinet van de minister, of de inspecteur van Financiën.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A l'attention de la Ministre Défense
 
 
Copie aux membres de la Commission Défense et à la presse

 
Madame la Ministre,
 

Madame, Monsieur,

Le comité Tervueren-Montgomery est à l'origine de la pétition de presque 36.000 signatures «  HOLD-UP op het Legermuseum/ -sur le musée de l’Armée/ -on the Museum of the Armed Forces ».

Permettez-nous d'attirer votre meilleure attention sur le dossier du plan stratégique du  "War Heritage Institute".

 
Nous vous remercions d'avance pour les efforts que vous vous voudrez bien déployer à la prise de conscience du réel danger que constitue la création de ce plan stratégique, élaboré par des personnes qui n'ont du reste aucune légitimité à le faire*, à l'exception de son directeur, pour autant que ce dernier ait fait passer au vote, au sein du comité de direction, ce qui est une décision qui engage fondamentalement l'institution.

Nou seulement ce plan stratégique substitue au but de centralisation du WHI la décentralisation en dispersant les moyens au lieu de les concentrer - en période de crise - sur le site principal de Bruxelles (dixit la loi du WHI de 2017) mais, de plus, l'idée de changer le comité de direction par un groupe de directeurs de "plateaux" ne passe pas car cela créerait un mécanisme de 4 contre 1 (Bxl).

Croyez bien que si le Comité Tervueren-Montgomery se mobilise, c'est en fonction de plusieurs mouvements similaires qui ont lieu aujourd'hui dans plusieurs établissements scientifiques fédéraux (Institut Royal du Patrimoine Artistique, Musée royal d'Afrique centrale, etc...). Quant au Musée royal de l'Armée, voici ce qui nous revient:

le Musée de l'armée bientôt "siphonné" ?  (LeVif - 16/6/2021)

Plan stratégique du WHI: derrière les chiffres (LeVif - 23/6/2021)

Sachez par ailleurs que le principal instigateur de ce plan stratégique est un sous-directeur a.i. .... qui n'a pas le droit de l'être. Son Curriculum est édifiant, et bien connu en West-Flandre. C'est lui-même qui vient de rédiger par ailleurs les critères de candidature du poste de directeur adjoint à mandat, publié par SELOR, et auquel il compte évidemment répondre. Edifiant - nous ne connaissons aucun historien ou historien de l'art capable de remplir ces critères sinon lui (poste réservé à un néerlandophone--- https://www.selor.be/fr/emplois/job/AFG21720/Directeur-g-n-ral-adjoint).

Son seul CV à la Défense, contraire à la loi de bout en bout, mérite un questionnement TRES sérieux des choix établis dans ce plan stratégique.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous faisons par ailleurs déjà parvenir ci-joint quelques éléments vous permettant de confirmer les faits liés à la jeunesse de Mr Bostyn.

Sur cette base, plusieurs questions se posent, desquelles dépend l'avenir du musée du Cinquantenaire et du (non-)éparpillement des collections :

1-       Est-il vrai qu’un rapport sur la vision stratégique du War Heritage Institute a été rédigé par des non-membres du comité de direction de cette institution, signé par son directeur alors qu’il n’a pas été soumis au vote du comité de direction ?

2-       Si vous estimez que ce comité de direction est caduc, et sachant qu'il était en affaires courantes car en tacite reconduction, comment un tel rapport, aussi essentiel pour l’avenir pour cette institution, a-t-il pu être élaboré sans l’instance dirigeante établie par la loi créant le War Heritage Institute (le Conseil d'Administration n'étant là que pour approuver ou désapprouver un décision du comité de direction) ?

3-       Est il vrai que dans ce rapport, les moyens financiers et en personnel sont essentiellement octroyés dans les prochaines années à 4 « plateaux » (sites) extérieurs au site principal (terme employé dans la loi du WHI), le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire ?

4-       Est-il vrai que le sous-directeur ad interim. de cette institution ait été payé comme "homme à tout faire" du Professeur Luc De Vos, de la K.U.L., depuis la création du Pôle Historique de la Défense, sur base d’un budget «nettoyage » du S.H.A.P.E. ? Et que par ailleurs, il ne répond pas, depuis 4 ans et selon le rapport de la Cour des Comptes, à la fonction qu’il occupe de directeur-adjoint au War Heritage Institute ? Dans quelle mesure le choix de cette personne comme rédacteur du rapport ne le rend-t-il pas caduc ?

5-      Comment peut-on sur cette base espérer réformer le site principal, principale source des revenus "en propre" du WHI, sachant que le comité de direction serait transformé en un cénacle comprenant 4 directeurs de sites extérieurs, face à un seul directeur responsable du site principal, comprenant 90% des collections ?

Nous nous excusons par avance, Madame la Ministre, du surcroît de travail qu'implique une réponse précise à ces questions. Mais cette initiative de préservation du patrimoine dans le cadre d'une saine gestion des finances publiques mérite, nous le croyons, une enquête approfondie.

Merci d'avance pour les efforts que vous vous voudrez bien déployer à la prise de conscience du réel danger que constitue la création de ce plan stratégique.

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre plus haute considération

 

* Monsieur Michel Jaupart, directeur nommé in extremis, qui se tait dans toutes les langues depuis qu’il a eu sa nomination, et refuse de communiquer avec ses directeurs de département du plan stratégique qu’ils sont censés avoir élaboré.

Monsieur Franky Bostyn, directeur-adjoint ad interim, ayant après un passage "mémorable" au musée communal de Zonnebeke, où il a laissé une dette de 800.000 Euro, sauvé in extremis par le professeur Luc Devos, qui lui a trouvé un contrat dans le nouveau Pôle Historique de la Défense (3 personnes, avec la secrétaire) via un budget de nettoyage du S.H.A.P.E., et qui est depuis 2017 à ce poste de directeur-adjoint qu’il ne peut pas occuper (rapport de la Cour des Comptes de 2019). Il tente de se faire nommer A2, en rédigeant lui-même le profil de fonction, et en se faisant exempter, car il se sait faible dans le domaine, des examens psychologiques obligatoirement imposés aux candidats SELOR pour le poste, sous prétexte d’avoir exercé cette fonction depuis un certain temps (alors qu’il ne le pouvait donc pas).

Le général Philippe Robyns de Schneidauer, Breveté d’Administration, arrivé à l’époque du cabinet du ministre Van de Putte (NV-A), chargé de mission ¼ temps pour la gestion des budgets, et qui est illégalement présent dans les réunions du Comité de Direction, et dans celui du Conseil du Personnel.

Un président du Conseil d’Administration, Koen Paelinckx, député NV-A d’Ekeren, qui interfère dans la séparation des missions entre le comité directeur et le C.A., tout comme du reste un membre du cabinet de la Ministre, ou l’Inspecteur des Finances.

 
 

 

 
 

 

 
 

-------------------------